bazamid-2bazamid-4

Базамид Гранулат

Активно вещество: 98% ДАЗОМЕТ

Функция: Базамид гранулат е химическо средство за унищожаване на почвенообитаващи нематоди, гъбни, насекомни вредители и други животински организми, плевели и плевелни семена – на свободни от култури почви, компост и торопочвени субстрати.
Влизайки в контакт с влагата в почвата, активното вещество – дазомет започва да се разлага, отделяйки изключително токсичните газове метилизотиоцианат, формалдехид, метиламин и сероводород. Газовете се придвижват във всички посоки между почвените частици и убиват растителните и животински организми, намиращи се там.

Категория: Product ID: 1392

Описание на продукта:

Спектър на действие: Свободно живущи нематоди (Pratylenchus sp., Paratylenchus sp., Rotylenchus sp., Hoplolaimus sp.), галообразуващи нематоди (Meloidogyne sp.) и цистообразуващи нематоди от р. Heterodera. Причинители на сеченето и увяхването , кореновото гниене и други болести от родовете: Pythium, Phytophtora, Peronospora, Rhizoctonia, Verticillium, Fusarium, Phoma, Alternaria, Didymella и други . Унищожава едносемеделни и двусемеделни плевели, синя китка, ларви на полски ковачи ( телени червеи), на нощенки, майски бръмбари и други намиращи се в почвата вредители от животински произход.

Разрешена употреба на продукта: Базамид гранулат е фумигант за обеззаразяване на свободни от култури почви и субстрати, раразрешен за употреба срещу:

  • Едногодишни житни и широколистни плевели при тютюнев разсад – 10-15 дни преди засяване на лехите, с инкорпориране, след което се покрива с полиетилен. Доза 10-20 г/кв.м.
  • Галообразуващи нематоди по оранжерийни домати – 45-50 дни преди разсаждането – 50-70 г/кв.м.
Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България