УВЕДОМЛЕНИЕ за ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(уведомление за поверително третиране на личните данни)

До Представителите на КОНТРАГЕНТИ на „Агрофарм“ ООД

Ние, „Агрофарм“ ООД, ЕИК 822112102, седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул. „Царица Йоана“ №6 Е (Компанията ни), в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защитата на данните (GDPR, Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г. и Закона за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г., се ангажираме да осигурим съответствие с законодателството на ЕС и Р.България по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на лицата, чиито лични данни ние обработваме, предвид което Ви предоставяме настоящата информация.

Този документ се отнася до Вас, контрагентите (клиенти и доставчици) – физически лица, еднолични търговци, земеделски производители, представители (законови, по пълномощно и лица за контакт) на контрагенти на Компанията ни.

Ние нямаме назначено Длъжностно лице по защита на данните, но можете да се свържете с нашия Отговорник по защита на данните директно на следните данни за контакт:

име: Лазарина Топалова, тел: +359888637082, ел. поща: agrofarmgdpr@gmail.com

Личните данни, които събираме и обработваме: Във връзка и по повод възникване и съществуване на правоотношения с наши Контрагенти, на които сте представители, събираме Ваши лични данни, такива като (категория лични данни, описание): гражданско състояние (три имена/ЕГН), данни за контакт (тел., ел.поща, адрес); заемана длъжност или позиция.

Източник: Горните лични данни получаваме от Вас, лично, както и от Публични регистри.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за законни цели, такива като: установяване на представителна власт на контрагент, сключване и надлежно изпълнение на договор, активна/пасивна защита по правни претенции, осъществяване на директен маркетинг (оферти и маркетингови предложения).

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни: обработването се основава на договорните ни правоотношения с контрагента, когото представлявате, както и законово възникнало задължение за установяване и упражняване на представителна власт (ЗЗД и ТЗ), което е и наш легитимен интерес за това. За целите на осъществяване на директен маркетинг с наши дълготрайни клиенти за предоставяне на продукти/услуги от основната ни продуктова гама, обработването се основава на наш легитимен интерес, а в останалите случаи на директен маркетинг ние ще поискаме от вас допълнително съгласие. Вие сам можете да дадете такова съгласие по предоставен от нас образец.

Период и начин на съхраняване на данните: Ние ще съхраняваме Вашите лични данни през целия срок на съществуване на правоотношението, след което данните се архивират до изтичане на давностните срокове за търсене на отговорност от/към субекта и/или от публичен орган във връзка с правоотношението (5 години в общия случай), освен ако специален закон не изисква друго. Личните Ви данни ще се обработват при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за тяхната защита. Наред с друго, педприели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането; отговорните за данните служители са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни; обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели; въвели сме необходимите мерки за сигурност, като договор с охранителна фирма с уговорен кратък срок за реакция при активиране на аларма, хартиените носители на данни се съхраняват в шкафове и помещения с ограничен достъп, а електронните носители на данни са защитени с пароли и системи за сигурност; въвели сме мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, както и мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни; създаден е вътрешен процес за редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването; разработена е Процедура за съхраняване и унищожаване на данните.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса), при обработването на личните Ви данни, за която и да е от посочените по-горе цели.

Вашите права като субект на личните данни: Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие като субект на тези данни, имате следните права:

  • да отправяте искания за потвърждаване дали обработваме Ваши лични данни, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация относно обработването. За допълнителни копия, поискани от Вас, може да бъде наложена разумна такса с оглед нужните административните разходи;

  • да искате от нас коригиране на лични Ви данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални, а така също и попълването на Ваши лични данни, които са непълни;

  • да изискате от изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”) без ненужно забавяне, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 17 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други като: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

  • да искате от нас ограничаване на обработването, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 18 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случаи наред с други като установяване точността или причината за обработването на данните; ограниченото обработване на данните обикновено се свежда простото им съхраняване;

  • да поискате и да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да бъдат прехвърлени на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 20 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други когато обработването е основано на съгласие за определена цел или е необходимо за изпълнение на договор и се извършва по автоматизиран начин;

  • да направите възражение срещу обработване на Вашите лични данни, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 21 от ОРЗД и/или съответния национален закон, в случай наред с други като обработване в изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия; обработването е необходимо за целите на нашите или на трета страна легитимни интереси, включително профилиране на посочените основания;

  • да не сте обект на автоматизирано взети решения, вкл. профилиране, които да Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса, ако и доколкото е приложимо с оглед основанията по чл. 22 от ОРЗД и чл. 52 ЗЗЛД.

В повечето случаи правата Ви като субекти на данните не са абсолютни, доколкото то се ограничават от правата и свободите на другите. Ние можем да откажем упражняването на конкретно право, по нормативно установени причини, според уредбата на съответното право, като наред с други, най-често, основания за такъв отказ ще са: за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес; при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (ако е приложимо); за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Отказът ни винаги трябва да е изричен, писмен и обоснован с конкретна нормативно установена причина.

Възражение при легитимен интерес за обработване: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Ваша конкретна ситуация, да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг на Ваши лични данни, когато това обработване се основава на легитимния ни интерес. Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу това обработване. В този случай, ние ще прекратим обработването на личните Ви данни за тези цели.

Съгласие: Когато обработването на Ваши лични данни се основава на Ваше съгласие, съгласно условията за обработване на личните Ви данни по това Уведомление за поверителност (поверително третиране на личните данни), със съгласието си Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Ние осигуряваме условия, които да гарантират упражняването на правата Ви като субекти на данни, като на място в отдел „Човешки ресурси” можете да се снабдите с съответна бланка за упражняване на Ваше право (когато такава е приложима), както и с информация за хода на отправено от Вас искане. Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

Отделно от горните права, Вие имате абсолютното право да подавате жалби свързани с обработването на личните Ви данни, обработването на Ваше искане и обжалване от Ваша страна, относно начина на обработване на жалбите. Жалбите си можете да подавате направо до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че според Вас ние като администратор или наш обработващ, сме нарушили Ваши права по Общия Регламент и по ЗЗЛД, Вие можете да обжалвате действия и актове на администратора и на обработващия лични данни пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като в същото производство можете да искате обезщетение за претърпените от Вас вреди вследствие на неправомерно обработване на лични данни от страна на администратора.

Получатели на Вашите лични данни: Ние може да предоставяме Вашите лични данни на дружества от икономическата група на „Агрофарм“ ООД, както и на други лица, които ни оказват съдействие за постигане на описаните по-горе цели. Обикновено, това са лица – обработващи по наше възлагане личните Ви данни: одиторите ни, правните ни консултанти и др. Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Личните данни могат да се предоставят и на други получатели – наши доставчици на професионални услуги – администратори на лични данни, чиято дейност, вкл. относно обработването на данни, е законово регламентирана (банки, застрахователи, куриери и др.), както и на компетентните публични власти (като НАП, НОИ, съд.органи и др.) и/или на частни лица (ЧСИ, нотариуси) при и по повод упражняване на техните властнически правомощия. Лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. При извънредни обстоятелства, е възможно компанията ни да предостави личните данни на лице, което придобие нейната стопанска дейност и/или активи, или съответни части от тях; на друго лице, когато това се изисква по закон.

Приложение – Декларация за съгласие за обработване на лични данни за комуникация с рекламни и маркетингови намерения.

За „Агрофарм“ ООД:

Николай Стаменов / Ана Стаменова, Управител

Телефон: 0888 637 082
Телефон: 034 44 59 92
бул.”Царица Йоанна” 6Е
Пазарджик 4400 България